Akoestiek: eisen van het Bouwbesluit

RockWorld imagery, The big picture, cross section, city, urban, street

Er zijn meerdere wetten die eisen stellen aan de geluidsisolatie of aan geluidniveaus, waaronder de Woningwet, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de Luchtvaartwet. Voor de geluidwering in gebouwen is met name het Bouwbesluit (een onderdeel van de Woningwet) van belang.

Kort samengevat, gelden voor woningbouw de volgende nieuwbouweisen:

Buitenwanden 

 • Weg- en spoorweglawaai: resulterend geluidsniveau in het verblijfsgebied mag hoogstens 33 dB zijn; in ieder geval dient de geluidsisolatie van de buitenschil minimaal 20 dB te zijn
 • Industrielawaai: resulterend geluidsniveau in het verblijfsgebied mag hoogstens 35 dB(A) zijn; in ieder geval dient de geluidsisolatie van de buitenschil minimaal 20 dB te zijn
 • Vliegtuiglawaai nabij burgerluchthavens: binnen zones vastgesteld door de Wet Luchtvaart mag het resulterend geluidsniveau in het verblijfsgebied hoogstens 33 dB zijn en in het bedgebied hoogstens 28 dB; in ieder geval dient de geluidsisolatie van de buitenschil minimaal 20 dB te zijn
 • Vliegtuiglawaai nabij militaire luchthavens: binnen zones vastgesteld door de Wet Luchtvaart moet de geluidsisolatie van de buitenschil minimaal 30 tot 40 dB zijn, naargelang de geluidbelasting in ‘Kosteneenheden’

Woningscheidende wanden

 • Luchtgeluid, isolatie ten opzichte van verblijfsgebied: DnT,A,k ≥ 52 dB
 • Luchtgeluid, isolatie ten opzichte van niet-verblijfsgebied: DnT,A,k≥ 47 dB
 • Contactgeluid, isolatie ten opzichte van verblijfsgebied: LnT,A≤ 54 dB
 • Contactgeluid, isolatie ten opzichte van niet-verblijfsgebied: LnT,A≤ 59 dB

Binnen de woning

 • Luchtgeluid, isolatie tussen verblijfsruimten onderling: DnT,A,k≥ 32 dB
 • Contactgeluid, isolatie tussen verblijfsruimten onderling: LnT,A≤ 79 dB

Deze eisen gelden niet tussen verblijfsruimten die rechtstreeks, open of met een deur, met elkaar in verbinding staan. 

 • Geluid afkomstig van sanitaire toestellen, mechanische ventilatie of liften: L,k≤ 33 dB

Deze eis geldt in een verblijfsgebied wanneer het geluid van een ander perceel afkomstig is, of in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte wanneer het komt van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel. Er zijn (nog) geen eisen voor installatiegeluid binnen de woning zelf.

Zie voor meer details het Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit Online

Nieuwe eenheden voor geluidseisen in Bouwbesluit 2012

 • Het A-gewogen genormeerde karakteristieke luchtgeluidniveauverschil volgens NEN 5077. In het vorig Bouwbesluit was dit de karakteristieke isolatie-index Ilu;k. Hoewel de bepalingswijze anders is, geldt volgend verband als richtgevend: DnT,A,k ≈ Ilu;k + 52. Voorbeeld: een DnT,A,k van 60 dB(A) komt overeen met een Ilu;k van cira +8 dB
 • Het A-gewogen genormeerde contactgeluidniveau volgens NEN 5077. In het vorig Bouwbesluit was dit de isolatie-index voor contactgeluid Ico. De bepalingswijze verschilt ook hier, maar richtgevend is volgend verband: LnT,A ≈ 59 – Ico. Let op: een hogere LnT,A is een slechtere Ico. LnT,A ; geeft namelijk het resulterend geluidniveau aan de ontvangstzijde weer (dus het geluid onder de vloer wanneer er bovenop de vloer wordt geklopt), dus hoe lager dat dit is, hoe beter. Voorbeeld: een LnT,A van 70 dB komt overeen met een Ico van circa –11 dB, of een een LnT,A van 60 dB komt overeen met een Ico van circa –1 dB
 • GA;k: Karakteristieke A-gewogen geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (gevels, daken, vloeren boven het maaiveld)
 • LI,(A),k: Karakteristieke (A-gewogen)installatie-geluiddrukniveau.

Verbouw
Bij verbouwingen hanteert het Bouwbesluit 2012 een geheel nieuwe aanpak. Voorheen werd uitgegaan van de nieuwbouweisen, met toelating tot afwijking door het bevoegd bestuur. Nu wordt uitgegaan van het ‘rechtens verkregen niveau’ zowel voor wering van buitengeluid, lucht- en contactgeluid als installatiegeluid. Dit impliceert dat bij ‘gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk’ slechts de eis van toepassing is op het ogenblik van de toenmalige bouw- of verbouwvergunning. Gezien de toegenomen klachten rondom geluidhinder in de afgelopen decennia en de groeiende vraag naar akoestische oplossingen, is het echter raadzaam om toch de nieuwbouweisen als uitgangspunt te blijven nemen.

Technisch Solutions Center

Behoefte aan vakkundig advies met betrekking tot een bepaald onderwerp? Of heb je vragen over berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, detailleringen, milieu, duurzaamheidsaspecten, enz? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met de technisch specialisten van ROCKWOOL; zij kunnen uitgebreid adviseren.

Neem contact op
aannemer, contractor, technisch advies, werkplaats